Calitatea de asigurat

ATENTIE ! Poti pierde calitatea de asigurat !
Persoanele care sunt internate în urma unei agresiuni sau a unui accident rutier își pierd calitatea de asigurat conformLegii nr.96/2006 Art. 313 Pentru a nu plăti aceste cheltuieli de spitalizare, persoanele accidentate sau agresate sunt interesate în a cere prin instanță sau pe cale amiabilă decontarea sumelor cu spitalizarea de la persoana care le-a accidentat sau agresat. În cazul in care aceste demersuri nu sunt urmate, spitalul se va îndrepta impotriva pacientului pentru a recupera suma datorată. Pacienții în cauza pot aduce dovezi (proces-verbal, rezolutie, sentință judecatorească, citație etc.) împotriva agresorului și din acel moment, unitatea spitalicească se va indrepta împotriva celui care le-a pus sănătatea în pericol.

Cum demonstrez calitatea de asigurat?

Calitatea de asigurat trebuie demonstrată furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora, în momentul în care ai nevoie de servicii medico-farmaceutice.
Calitatea de asigurat poate fi demonstrată dupa cum urmează:

Dacă sunt salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Dacă sunt persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
Dacă sunt persoană fizică fara venit obligată sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Dacă sunt pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.

Dacă sunt copil in vârstă de până la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.

Dacă sunt elev, ucenic peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani și nu realizez venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.

Dacă sunt absolvent de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Dacă sunt student și nu realizez venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Dacă sunt tânăr cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizez venituri din munca sau nu sunt beneficiar de ajutor social – Act de identitate, act doveditor că proveniți din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasă ca vă aflați în ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizați venituri impozabile si/sau nu sunteți beneficiar de ajutor social.

Dacă sunt șomer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.

Dacă sunt beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.

Dacă sunt o persoană cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Dacă am asigurarea de sănătate facultativă (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Dacă sunt beneficiar al legii speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizați venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
– Detinut politic– Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
– Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
– Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.

Dacă sunt însărcinată – daca nu aveți nici un venit sau aveți venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizați venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizați venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Dacă sunt lăuză – dacă nu aveți nici un venit sau aveți venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatului de nastere a copilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizați venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizați venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Dacă sunt bolnav cu afecțiuni incluse in programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizați venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.

Dacă sunt coasigurat – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmaotarele categorii de personae: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Dacă sunt militar – care satisfac serviciul militar in termen – Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.

Dacă mă aflu în executarea masurilor prevăzute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal sau dacă mă aflu in perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, daca nu am venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Dacă mă aflu în concediu medical pentru incapacitate temporară de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Dacă fac parte din categoria persoanelor care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Dacă sunt cetățean străin sau apatrid și am solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Informatii pentru persoanele asigurate facultativ
Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de pachetul de servicii medicale in asistență medicală primară care cuprinde atît servicii medicale pentru situații de urgență, depistarea de boli cu potențial endemo-epidemic, supravegherea gravidei, cît și imunizări conform programului național de imunizări.

În cadrul serviciilor medicale pentru situațiile de urgență, persoanele care se asigură facultativ beneficiază de anamneză, examen clinic și tratament, precum și de trimitere, pentru cazurile care depășesc competența medicului de familie, către medicul de specialitate sau pentru internare în spital, după caz. Serviciile medicale pentru situațiile de urgență se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afara acestui program – în centre de permanență. În localitățile rurale în care nu sunt organizate centre de permanență serviciile de urgență se acordă prin intermediul serviciilor medicale specializate publice de urgență și transport sanitar (ambulanța).

Pachetul de servicii medicale acordate in ambulatoriul de specialitate
pentru aceasta categorie de persoane cuprinde consultație medicală pentru depistarea de boli cu potential endemo-epidemic, consultația medicală inițială pentru constatarea situației de urgență și tratamentul acesteia, servicii medicale acordate copilului cu vîrsta cuprinsă între 0 si 18 ani, aceste ultime două tipuri de servicii fiind oferite și in pachetul de medicina dentară.

Persoanele asigurate facultativ beneficiaza și de pachet de servicii medicale spitalicești, acestea fiind urgențele medico-chirurgicale sau orice alte situații în care este pusă în pericol viața pacientului și bolile cu potențial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului.

Nu uitati!
Chiar dacă sunteți neasigurat aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit și beneficiați de pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calitătii de asigurat.
Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare inceteaza odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de ședere în România.