Mass Media

PURTĂTOR DE CUVÂNT

Lohan Rodica

Telefon : 0260 616 920, interior 114
Email : presa@sjusm.ro
Program de lucru : de Luni până Joi interval orar 07:00 – 15:30 și Vineri interval orar 07:00 – 13:00

Regulament prinvind acreditarea reprezentanților mijloacelor de informare în masă
Accesul massmedia la nivelul spitalului şi la pacienţ


Reglementarea accesului massmedia la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în
cadrul acestuia are ca principale scopuri:

a) Se asigură comunicarea cu massmedia astfel încât să se asigure informarea publicului şi
promovarea spitalului, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare aplicabile;

b) Stabilește modalitatea de acces al massmediei în instituţie şi la pacienţi;

c) Elimină / tratează următoarele riscuri existente în Registrul de riscuri:

o accesul neautorizat al massmedia la pacienți internați în cadrul Spitalului, în
condițiile inexistenței unei aprobări în acest sens a conducerii spitalului cât și
obținerii anterioare a acordului pacientului;

o reclamații ale pacienților în legătură cu accesul neautorizat la aceștia al mass
media.

Realizarea accesului massmedia la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul
acestuia presupune derularea următoarelor activități și exercitarea următoarelor responsabilități:

a) managerul Spitalului numește un purtător de cuvânt, responsabil în relația cu massmedia,
care este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Spitalului și cu
asigurarea informării în timp util atât a massmediei, cât și a populației.Purtătorul de cuvânt.
este principala persoană de contact pentru massmedia.

b) În cadrul Spitalului relația cu massmedia este asigurată numai prin intermediul purtătorului
de cuvânt. Excepție de la regulă fac următoarele cazuri:

accesul delegațiilor cu acordul managerului, când aceștia vor fi însoțiți de manager, purtătorul de
cuvânt sau persoane numite prin decizie de către manager;

accesul delegațiilor altor ministere, numai dacă aceștia își asumă răspunderea pentru
reprezentanții massmedia care îi însoțesc.

c) Spitalul prin purtătorul de cuvânt are obligația să comunice din oficiu pe pagina proprie de
web: https://www.sjusm.ro/ sau la sediul său informațiile de interes public prevăzute de
art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

d) În vederea asigurării accesului în spital, acreditarea reprezentanților massmedia se face pe
baza aprobării managerului, la cererea instituției de presă al cărui angajat este ziaristul. În
cererea pentru obținerea unei acreditări, instituția de presă solicitantă din România va
prezenta următoarele documente:

Formularul de acreditare;

Copie dupa cartea de identitate a ziaristului/ ziariștilor

Copie dupa legitimația de presă vizată la zi

Fotografie recentă trimisă în format jpg. pe adresa de mail purtatordecuvant@spitalzalau.ro

e) În baza documentelor prezentate de către ziarist/instituția de presă solicitant/ă, Spitalul va
elibera, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data depunerii actelor, acreditarea.

Refuzul acordării acreditării și/sau retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris și
nu afectează dreptul organismului de presă de a obține acreditarea pentru un alt ziarist.

f) Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului se realizează numai de către manager, purtător de
cuvânr, precum și de către alt personal din cadrul spitalului care are aprobarea managerului
în acest sens, cu respectarea următoarelor reguli:

declarațiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile și libertățile fundamentale
ale omului;

informațiile cu privire la o persoană reținută pentru cercetări, arestată sau aflată în detenție se vor
pune la dispoziția massmedia numai cu acordul scris al persoanei;

nu va fi dezvaluită în nici un fel identitatea persoanei victimă a unei infracțiuni privitoare la viața
sexuală cu excepția cazului în care aceasta șia dat acordul scris;

informațiile puse la dispoziția massmedia în cadrul interviului vor ține cont de dreptul la
protejarea imaginii publice și a vieții intime, private și familiale ale pacientului în cauză;

informațiile cu privire la persoanele aflate în tratament, date cu caracter personal sau privind
starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala
și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispoziția reprezentanților
massmedia numai cu consimțământul explicit al persoanei sau în cazul unei persoane care nuși
poate da consimțământul ori decedată, cu acordul familiei sau reprezentantului legal al acesteia.

g) Purtătorul de cuvânt va însoți reprezentanții massmedia în cazul în care aceștia doresc
intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul își va da în
prealabil acordul în scris pentru intervievarea sa și, asistă pacientul pe tot timpul interviului.


Acordul în scris referitor la oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate,
medicamentație, tratament sau cu privire la luarea unor interviuri, se vor da pe formularul
prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, atât de către pacient cât și de către medicul
curant al acestuia. În situația în care, în cadrul interviului se dorește fotografierea și/sau
filmarea pacientului, acesta inclusiv medicul curant al pacientului își vor da consimțământul
scris, prin completarea formularului „Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea in
incinta unitatii sanitare“, prevăzut în anexa nr. 1 la O.M.S. 1410/2016 privind aprobarea
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

h) În sensul celor menționate la lit. g), după obținerea acreditării, purtătorul de cuvânt va
transmite jurnalistului acreditat acceptul pacientului de a acorda interviul solicitat în cadrul
spitalului, respectiv de a fotografia și sau filma, cu mentionarea datei și intervalului orar în
care pacientul a acceptat acest lucru.

i) Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a
unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții massmedia,
împotriva voinței pacientului/pacienților intervievat/i.

j) Reprezentanții massmedia au obligația de a se identifica la punctul de controlacces de la
intrarea spitalului. Personalul de serviciu (agentul de securitate) al spitalului va solicita cartea
de identitate și ordinul de serviciu/legitimația de serviciu a reprezentanților massmedia și va
anunța managerul spitalului și purtătorul de cuvânt. despre prezența reprezentanților mass
media pe teritoriul spitalului. Accesul reprezentanților massmedia în spital se face numai pe

baza legitimației de acreditare și a documentului de identitate, precum si cu acordul
managerului spitalului. Paznicul (agentul de pază) al spitalului nu va permite intrarea
reprezentanților massmedia în cadrul spitalului până când nu vor fi însoțiți de către , purtătorul
de cuvânt sau manager.

k) Regulile privind accesul reprezentanților massmedia în spital sunt următoarele:

Toți reprezentanții massmedia care vor oferi informații înregistrate audio/video despre spital,
personalul acestuia sau pacienții internați în cadrul spitalului au obligația de a asigura informarea
obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor

Pe teritoriul Spitalului accesul reprezentanților massmedia se face însoțit numai de manager ,
purtătorul de cuvânt manager sau o altă persoană delegată de către manager

Reprezentanții massmedia vor purta pe parcursul vizitei în spital ținuta de protecție adecvată
spațiilor medicale în care se realizează accesul și ecuson de identificare

Reprezentanții massmedia nu vor recurge la înșelăciune în vederea obținerii unor informații
susținând că sunt persoane angajate ale Spitalului

Reprezentanții massmedia nu vor lua interviuri, nu vor efectua filmări ale pacienților din cadrul
spitalului decât după ce se va obține acordul scris al acestora

Reprezentanții massmedia care vor obține și utiliza informații din cadrul spitalului folosind
mijloace de înregistrare audio/video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suporta
consecințele acestora potrivit prevederilor legale incidente în vigoare. Utilizarea metodelor
menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul spitalului cu alte ocazii pe termen
nelimitat dar și posibilitatea acționării în instanță de către reprezentanții spitalului sau de către
pacient.

Accesul reprezentanților massmedia va fi permis pe teritoriul spitalului numai după asumarea prin
semnătură a acestor reguli.

Art.155. Indicatorii de eficiență (după caz) și eficacitate a procesului de reglementare a accesului
massmedia la nivelul spitalului şi la pacienţii internaţi în cadrul acestuia sunt următorii:

a) Număr acreditări de presă aprobate/ număr solicitări acreditare în ultimul an
calendaristic

b) Număr de acorduri scrise ale pacienţilor internaţi în spital privind intervievarea de
către ziarişti acreditaţi de către spital, în ultimul an calendaristic.