Legislatie

LEHOTARARE-nr.-395-din-2-iunie-2016-norme-de-aplicare-legea-privind-achizitiile-publice
GE-nr.-46-din-21-ianuarie-2003-drepturile-pacientului
LEGE-nr.-95-din-14-aprilie-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii
REGULAMENT-UE-nr.-679-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal
HOTARARE-nr.-423-din-25-martie-2022-privind-aprobarea-programelor-nationale-de-sanatate
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) Anexe:
ANEXA 2 ANEXA 3  ANEXA 4  ANEXA 5 ANEXA 6 ANEXA 7 ANEXA 8   ANEXA 9 ANEXA 10
Legislația  privind organizarea si functionarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare:
–  LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii
– LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
– ORDIN nr. 1.374 din 5 decembrie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor managerului interimar al spitalului public
– LEGE nr. 544/2001 (**republicată**)(*actualizată*), privind infiormațiile  de interes public
– ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor- Lege nr. 544/2001 (*actualizata*)  privind infirmatiile in deinters public
–    LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*), Codul muncii*)
–    LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (**republicată**) (*actualizatã*) a dialogului social**)
–  ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007, privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice se completează cu prevederile art. 181 din Lege 95/2006
–  LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 a drepturilor pacientului
–  ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal
 – ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 (*actualizat*), privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor (actualizat până la data de 17 februarie 2011*)
– ORDIN nr. 869 din 9 iulie 2015 (*actualizat*)
Pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi (actualizat până la data de 30 iunie 2016*).
– ORDIN nr. 1.375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004
– HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
– ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 (*actualizat*)  pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
– ORDIN nr. 921 din 27 iulie 2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public
– ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice
– LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
– ORDIN nr. 863 din 30 iunie 2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor
– HOTĂRÂRE nr. 56 din 29 ianuarie 2009 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale
– Ordin nr. 375/2006, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală
–  LEGE nr. 487 din 11 iulie 2002 (**republicată**)(*actualizată*) sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
– ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 (*actualizat*) privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
– ORDIN nr. 1.628 din 24 septembrie 2007
privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice
– LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 –  LEGE nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publiceHotărârea Guvernului nr. 153/2018
Alte acte normative conexe, aplicabile în organizarea si desfasurarea activitatii spitalelor publice:
– ORDIN nr. 923 din 11 iulie 2014 (*republicat*) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu*)
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
–  LEGE nr. 98 din 19 mai 2016(*actualizată*) privind achiziţiile publice- Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
– Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
– ORDIN nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
– ORDIN nr. 1.573 din 23 decembrie 2016, privind aprobarea modelului declaraţiei de avere şi al declaraţiei de interese
– HOTĂRÂRE nr. 155 din 30 martie 2017, privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
– HOTĂRÂRE nr. 877 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a unor dispoziţii legale
– LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
-ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)
Privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
– LEGE nr. 104 din 27 martie 2003 (*republicată*)
Privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea , organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001(actualizata *) privind liberul acces la informaţiile de interes public
  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare;
  2.  Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienta al conducerii spitalului;
  3.  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, ale Consiliului de Administratratie al spitalului si functiile acestora si numele persoanei responsabile cu difuzarea informatiilor publice;
  4. Coordonatele de contact ale spitalului (denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet);
  5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. Programele si strategiile Spitalului Județean de Urgență Satu Mare;
  7. Lista cuprinzand documentele de interes public (conform listei anexate);
  8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. Modalităţile de contestare a deciziei spitalului, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
  10. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea spitalului
  11. Actele normative privind organizarea și funcționarea spitalului
  12. Structura organizatorică
  13. Regulamentul de organizare și funcționare
  14. Regulamentul intern
  15. Declarații de avere și declarații de interese, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare 16. Anunţurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului, precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice
  16. Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a examenelor de promovare
  17. Bugetul și bilanțul contabil
  18. Planurile, programele și strategiile proprii
  19. Materiale informative
  20. Contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului
  21. Documente privind serviciile medicale furnizate (tarife servicii medicale, contract de furnizare de servicii medicale CAS Satu Mare)
  22. Documente privind organizarea şi funcţionarea spitalului
Lista informaţiilor exceptate de la comunicare, potrivit art. 12 din Legea nr. 544/2001(actualizata *) privind liberul acces la informaţiile de interes public:
  1. Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
  2. Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din informaţiile clasificate, potrivit legii;
  3. Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  4. Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
  5. Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfăşurate sau în curs de desfăşurare.
  6. Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
  7. Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.