Anunt concurs asistenti medicali

Anunt concurs asistenti medicali

 Nr.13176/05.08.2016

A  N  U  N Ţ

 

 

În conformitate cu H.G.R. nr.286/2011, Spitalul Judeţean de Urgentă Satu Mare, organizează în data de 29.08.2016 ora 10:00 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 

Nr.

crt.

Funcţia, specialitatea

postului

Locul de muncă

unde este postul vacant

Nr.

posturi

Durata contractului de muncă
1 Asistent medical (PL) Secția Obstetrică-Ginecologie 2 nedeterminată
2 Asistent medical (PL) Secția Boli infecțioase adulți 1 nedeterminată
3 Asistent medical (PL) Centrul de Sănătate Mintală 1 nedeterminată
4 Asistent medical (PL) Unitatea de transfuzie sanguină 1 nedeterminată
5 Asistent medical (PL) Centrul CT 1 nedeterminată
6 Asistent medical (PL) Secția Urologie 2 nedeterminată
7 Asistent medical (PL) Secția Gastroenterologie 1 nedeterminată
8 Asistent medical (PL) Secția ORL 2 nedeterminată
9 Asistent medical (PL) Bloc operator central 4 nedeterminată
10 Asistent medical (PL) Secția Medicină internă 3 nedeterminată
11 Asistent medical (PL) Secția Chirurgie generală 1 nedeterminată
12 Asistent medical (PL) Compartiment Chirurgie Vasculară din cadrul secției Chirurgie generala 1 nedeterminată
13 Asistent medical debutant (PL) Secția Obstetrică-Ginecologie 2 nedeterminată
14 Asistent medical debutant (PL) Unitatea de transfuzie sanguină 1 nedeterminată
15 Asistent medical debutant (PL) Secția Urologie 1 nedeterminată
16 Asistent medical debutant (PL) Cabinet Gastroenterologie 1 nedeterminată
17 Asistent medical debutant (PL) Cabinet Oncologie 1 nedeterminată
18 Asistent medical debutant (PL) Secția ORL 1 nedeterminată
19 Asistent medical debutant (PL) Bloc operator central 2 nedeterminată
20 Asistent medical debutant (PL) Secția Ortopedie 1 nedeterminată
21 Asistent medical debutant (PL) Secția Chirurgie generală 1 nedeterminată
22 Asistent medical debutant (PL) Compartiment Chirurgie Vasculară din cadrul secției Chirurgie generală 1 nedeterminată

 

 1. La concurs poate participa orice persoană care îndeplineşte următoarele:

Condiţii generale;

 

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Conditii specifice posturilor scoase la concurs:

 

 • Asistent medical (PL)
 • diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • 6 luni vechime în specialitate;
 • certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

 

 • Asistent medical debutant (PL)
 • diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • certificat de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

 

 1. Concursul se va desfasura in trei etape succesive astfel:

– selecţia dosarelor de înscriere – în data de 22.08.2016

– proba scrisă – în data de 29.08.2016

– interviul – în data de 01.09.2016

 

 1. Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 2. cerere de înscriere la concurs;
 3. copia actului de identitate;
 4. copia diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în copie
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs (copia certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. si avizul anual);
 9. curriculum vitae Europass;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), lit.c), lit.d) si lit.g) se prezintă însotite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Depunerea dosarelor de înscriere se face începând cu data de 05.08.2016, ora 12:00 până în data de 19.08.2016, ora 14:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, la Serviciul RUNOS.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul R.U.N.O.S. al unităţii, tel. 0261-748317 zilnic între orele 12.00-14.00, pe pagina de internet a unităţii www.sjusm.ro la secţiunea anunţuri şi pe portalul posturi.gov.ro.

Concursul va avea loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, str. Prahova, nr.1-3, în ziua de 29.08.2016 ora 10:00 (proba scrisă), iar cu 30 de minute înainte de începerea probei se va face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face numai pe baza buletinului de identitate, a cărţii de identitate sau a cărţii de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate.

 

 1. Tematica:
 2. Precauțiuni Universale, Anexa V – Metodologia de supraveghere și control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar – Ordinul MS nr.916/2006 (definiția infecției nosocomiale, pag.1, Anexa IV);
 3. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare (cap.I-IV);
 4. Ghid de nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali sub redacția Lucreția Titircă, editura Viața Medicală Românească;
 • puncțiile;
 • recoltarea produselor biologice și patologice;
 • sondaje, spălături, clisme;
 • administrarea medicamentelor;
 • pregătirea preoperatorie;
 • supravegherea postoperatorie si îngrijiri acordate pacienților operați.
 1. Urgențele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreția Titircă
 • urgențele aparatului respirator ;
 • urgențele aparatului cardiovascular ;
 • urgențele abdominale;
 • urgențele renale și urologice ;
 • urgențele neurologice;
 • șocul.
 1. Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

 

 1. Bibliografia :
 1. Ordinul MSP nr.916/2006 privind organizarea supravegherii și controlul infecțiilor nosocomiale;
 2. Ordinul MSP nr.261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare;
 3. Ghid de nursing – Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali sub redacția Lucreția Titircă, Editura Viața Medicală Românească;
 4. Urgențele medico-chirurgicale (Sinteze) – Lucreția Titircă;
 5. OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale.

                        Manager,

   Papici Marcela Anamaria                                                                             Șef Serviciul R.U.N.O.S.,

                                                                                                            Ec. Șandor Emilia

 

 

 

 

 

 

 

    Întocmit Serv. R.U.N.O.S.,

   Ref. Borota Radu